ساحر

Advertisements

ساحر
1ـ اگر جادوگر يا ساحري را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه براي تشكيل خانواده اي بزرگ ، زحمتهايي فراوان خواهيد كشيد و در كنار اين زحمتها ، از كار خود ، لذتهايي نيز خواهيد برد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*