سارق

Advertisements

سارق
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد سارق هستيد و مأموران در تعقيب شما هستند ، نشانة آن است كه درگير روابط اجتماعي نامطلوبي خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد دزدي را تعقيب مي كنيد يا او را دستگير مي سازيد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*