ساروج

Advertisements

ساروج
اگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند كه ساروج مي كند، تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ساروج به خواب، بر سه وجه است. اول: سخن لطيف. دوم: مدارا نمودن. سوم: رضاي مردم جستن

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*