ساز

ساز
اگر در خواب يکي از آلات موسيقي را ميزديد با دوست جديدي آشنا ميشويد که ظريف و آراسته و خوشخوي است ولي اگر هريک از اين سازها را در مقابل خود ديديد به زودي طلب شما وصول ميشود و خوشحال ميشويد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*