ساس

ساس
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و بهره کار شما را مي برد. در خواب هاي ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعيف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات ديگر جدا است زيرا ساس خون مي خورد، شبها بيرون مي آيد و خوب مخفي مي شود. غالبا لاي وسائل چوبي منزل پنهان مي گردد هر سمي در او اثر نمي کند. ساس در خواب، دشمني است که بهره کار را مي برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود مي آورد. اگر در خواب فقط ساس ببينيم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق ديديم دشمني است که در کمين ماست. اگر در لباس بود کسي از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبي ندارد. اگر در بستر بود بيننده خواب بايد از جانب همسر خويش بيمناک و نگران باشد. اگر ساس را کشتيد بر دشمن چيره مي شويد. اگر ساس را کشتيد و خون از تنش بيرون زد مالي را که از دست داده ايد باز مي يابيد. اگر ساس را کشتيد و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چيره مي گرديد اما سودي عايدتان نمي شود و فقط امنيت حاصل مي کنيد. اگر ساس هاي زياد ديديد دشمنان و بدخواهان زيادي داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب ساس ، علامت بيماري وخيم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زياد باشد علامت بدبختي است
2ـ اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بيماري و ناراحتي است . اگر ساسها را در خواب زير پا له كنيد و بجاي خون از تنشان آب بيرون بزند ، نشانة خطر و اتفاقي شوم است .
3ـ اگر خواب ببينيد ساسها روي ديوار راه مي روند و شما روي آنها آب جوش مي ريزيد ، نشانة بيماري سختي است كه شما را پريشان مي كند . اما به مرگ نمي انجامد .
4ـ ديدن ساس در خواب ، نشانة آن است كه گرفتاريهايي پيچيده و نفرت انگيز در زندگي شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بي دقتي خدمتكاران عذاب خواهند كشيد و احتمال دارد در اثر اين بي دقتيها كسي به بيماري مبتلا شود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream