ساعد

ساعد
محمدبن سيرين گويد: ساعد دست در خواب ديدن، دوست و انباز و مردم معتمداست. اگر بيند ساعد دست او درست و بزرگ است، دليل او را از دوست و انباز خير و منفعت رسد و از ايشان عزت يابد. اگر بيند كه ساعد دست او بشكست يا بيفتاد، دليل كه دوست و انباز از وي جدا گردد.
جابرمغربي گويد: اگر بيند كه بر ساعدهاي دست او موي بسيار بود، غمگين و وامدار گردد، يا مال از دست وي برود. اگر بيند موي از ساعد دست خود بسترد، دليل كه وامش گذارده شود و بي غم گردد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ساعد قسمتي از دست است که بين مچ و آرنج قرار گرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان شريکي است رفيق. دوستي است که در کار شريک انسان است و همان قدر مدد و همکاري مي کند که سود مي برد يا ريان تحمل مي کند. اگر در روياهاي خود ببينيد که ساعد شما لاغر و ضعيف و نحيف است دوست يا شريکتان از شما آزردگي دارد. اين تعبير براي هر حالت غير طبيعي که در ساعد باشد هست. اگر ببينيد که ساعد شما طوري مو دارد که نقاط ديگر بدنتان فاقد آن است دوست خود را از دست مي دهيد يا مقروض و بدهکار مي شويد. اگر ببينيد موي ساعد خود را مي کنيد.از دوست خود رفع کدورت مي نمائيد يا دين خود را ادا مي کنيد و مجموعا از غم و اندوه مي ترسيد. ابن سيرين مي گويد اگر در خواب ديديد ساعد شما بي فايده است، دوست خود را از دست مي دهيد. اگر ببينيد ساعد شما سالم و خوش ترکيب است از دوست يا شريک خود سودي مي بريد يا کاري در جهت رضاي او انجام مي دهيد. اگر ببينيد که يک ساعد اضافه داريد زياده خواهي مي کنيد و آز و طمع در شما ايجاد مي شود و در نتيجه اندوهگين و غمين مي گرديد.اگر کسي ساعد شما را در خواب به سختي گرفت که نتوانستيد که کاري انجام دهيد دنيا بر شما تنگ مي شود و اگر به نرمي و طوري گرفت که رنجه و آزرده نشديد از ديگران کمک و ياري مي گيريد. مولف النفايس الفنون نوشته در خبر است که حضرت رسول اکرم (ص) در شب معراج زن مجهولي را ديدکه ساعد خود را برهنه کرده است از جبرئيل سئوال کرد که اين کيست جبرئيل پاسخ داد اين دنيا و اشتغالات دنيوي است. به اين علت برخي از مولفين و معبران ساعد را دنيا دانسته اند. يکي از معبران نوشته اگر ديديد ساعد شما متورم شده دنيا خواهي مي کنيد و مال مي اندوزيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream