سالاد

سالاد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  سالاد خير و خوبي و نعمت است به شرطي که سس و چاشني نداشته باشد. اگر در خواب سالاد ببينيد که به آن چاشني و سس زده باشيد نشان از غم و اندوه است.اگر در خواب ببينيد مهمان هستيد و سالاد در بشقاب خود مي کشيد و به دنبال سس و چاشني مي گرديد خوب است و گاه بلا و فتنه. پس در مورد سالادي که سس يا چاشني مثل آب ليمو، سرکه، مايونز، فلفل و ادويه ديگر داشته باشد حرف نمي زنيم چون دانستيم وجود چاشني و سس اثر نيک سالاد را در رويا ها از بين مي برد و نعمت و خوشي و خرمي را به غم و اندوه مي آلايد.حالا اگر سالاد چاشني و سس نداشته باشد به نسبت مواد تشکيل دهنده آن و رنگي که دارد فرق مي کند و تفاوت هائي به وجود مي آيد. سالاد اگر هويج داشته باشد شما زردي آن را در خواب تشخيص دهيد خوب نيست چرا که هويج زرد يا زردک اثر نيک سالاد را از بين مي برد و از بيماري و رنجوري خبر مي دهد. اگر سالاد، کاهو و تخم مرغ داشته باشد نيکو خوابي است کاهو خرمي و سر سبزي و نشاط است و تخم مرغ نعمت و برکت يا نه اگر سالاد در خواب شما گوجه فرنگي داشته باشد و شما ترشي گوجه فرنگي را بچشيد خوب نيست چون شما دچار هيجاني مي شويد که در نتيجه شما را اندوهگين مي کندو اگر فقط سرخي گوجه را ببينيد و ترشي آن را نچشيد خبر از هيجان است. خيار اگر سبزي و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک شدن از غم. وجود لوبيا در سالادنيز برکت و نعمت است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خوردن سالاد در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي ناپاك حشر و نشر پيدا خواهيد كرد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند سالاد درست مي كند ، نشانة آن است كه نامزد او مردي دمدمي مزاج خواهد بود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream