سال نو

Advertisements

سال نو
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در ايام عيد به سر مي بريد ، علامت آن است كه زندگي زناشويي شما با سعادت همراه خواهد بود .
2ـ اگر خواب ببينيد در ايام عيد احساس كسالت و خستگي مي كنيد ، نشانة آن است كه حرفه و شغل شما در موقعيت نامساعدي قرار خواهد گرفت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*