سايبان

سايبان
محمدبن سيرين گويد: سايبان درخواب، پادشاهي باشد فرومايه. اگر بيند كه در زير سايبان نشسته بود، دليل كه به خدمت چنين پادشاهي پيوندد. اگر بيند كه سايبان بر وي افتاد و او را از آن گزند رسيد، دليل پادشاه بر وي خشم گيرد و او را از آن مضرت رسد.
جابر مغربي گويد: اگر بيند كه سايبان او پشمين است يا كرباسين و به گونه سبز يا سفيد بود، دليل كند خدمت پادشاه عادل كند. اگر به خلاف اين بيند، خدمت پادشاه ظالم است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: سايبان حمايتي است که از کسي مي گيريد نه آنکه به شما داده شود. فرق است بين آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنايت و به خصوص حمايت قرار بگيريد يا اينکه به حمايت نياز داشته باشيد و بخواهيد و به دنبال آن برويد تا به شما داده شود. سايبان حمايتي است که طلب مي کنيد و مي گيريد. معبران قديم سايبان را پادشاه تعبير کرده اند و اينکه رعايا تحت سلطه سلطان قرار مي گيرند و از جانب او به اصطلاح حمايت مي شوند. البته اين درست است اما در مقياس محدودتر همان حمايتي است که ما از ديگران مي طلبيم و مي گيريم.اگر بيننده خواب در روياي خويش ببيند که زير سايبان ايستاده است و بيرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمي هست خواب او مي گويد ممتاز مي شود و در محيطي که احتمالا حقوق افراد مورد تجاوز و تعدي واقع مي شود او حمايت مي شود و امتياز مي يابد. اگر بيننده خواب ببيند که زير سايه سايباني وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکانها، يا طاق ايوانها و يا پياده روهاي مسقف مناطق گرمسيري، نشان آن است که حمايتگر بدون شناسايي کمک مي کند و در واقع حمايت عام است و اگر سايبان مستقل باشد مثل چترهايي که در پلاژها ديده مي شوند حمايت اختصاصي است و بين حمايت کننده و حمايت شونده آشنايي قبلي هست. سايبان اگر درخت، ديوار يا چيزهايي از اين قبيل باشد تعبيرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream