سبوي

سبوي
آوندي سفالين ودسته دارکه درآن آب و شراب وجز آن ريزند

محمدبن سيرين گويد:
سبوي درخواب، مزدوري منافق است، كه بر دست وي مال ضايع گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
سبو درخواب، ديدن كنيزك باشد، يا خادم. اگر بيند كه سبوي نو فرا گرفت يا بخرد، دليل است كه كنيزك يا خادمي وي را حاصل گردد. اگر بيند كه سبوي او بشكست يا ضايع شد، دليل كند كه كنيزك ياخادمش بميرد يا بگريزد. اگر بيند كه سبوي او سوراخ شد، دليل است كه كنيزك يا خادمش بيمار گردد. اگر بيند كه سبويش پر از آب صافي بود، دليل است از آن كنيزك يا خادم او را خير و منفعت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سبو در خواب بر نه وجه بود.
اول: مزدور و منافق.
دوم: زن.
سوم: خادم.
چهارم: كنيزك.
پنجم: قوام دين ( آنجه مايه استوارى و برپايى دين است .).
ششم: صلاح تن.
هفتم: خيرو بركت.
هشتم: مال و نعمت.
نهم: ميراث از جهت زنان ( ميراثى كه به واسطه زنان به دست مى آيد).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
سبو در خواب هاي ما کسي است که شان و مقامي ندارد، شايد مزاحم و زيان کار هم باشد ولي ما به او نيازمنديم و سود وجودش کلا بيشتر است از زيان فقدانش. سبو در خواب براي زنان ميراث است. اگر ببينيد که سبوئي داشتيد که از دستتان افتاد و شکست چندي مراقب خويشتن باشيد چون ممکن است آسيبي به شما وارد آيد. شکستن سبو خبر از آسيب حاصل از يک تصادف است يا چيزي از دست مي دهيد در حد تصادف

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream