سراپرده

سراپرده
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند سراپرده بزد و دانست كه سراپرده ملك او است، دليل كه بزرگي و منزلت يابد و باشد كه مهتر لشگر شود. اگر بيند سراپرده پادشاه بود، دليل كه از پادشاه حرمت و جاه يابد، زيرا كه سراپرده نشست گاه پادشاه است. اگر بيند كه سراپرده پادشاه است و بيفتاد، دليل كه ملك او را زوال است. اگر بيند سراپرده پادشاه به سوخت، دليل كه پادشاه از دنيا رحلت كند. اگر بيند پادشاه از سراپرده بيرون آوردند، دليل هلاكت است. اگر بيند كه سراپرده پادشاه بگرفت وبرهوا برد، دليل كه پادشاه بزرگ در آن ديار آيد وملك از وي بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سراپرده درخواب بر پنج وجه است.
اول: سلطنت.
دوم: رياست.
سوم: ولايت.
چهارم: مهتري.
پنجم: سرهنگي و سرداري لشگر

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*