سراپرده

سراپرده
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند سراپرده بزد و دانست كه سراپرده ملك او است، دليل كه بزرگي و منزلت يابد و باشد كه مهتر لشگر شود. اگر بيند سراپرده پادشاه بود، دليل كه از پادشاه حرمت و جاه يابد، زيرا كه سراپرده نشست گاه پادشاه است. اگر بيند كه سراپرده پادشاه است و بيفتاد، دليل كه ملك او را زوال است. اگر بيند سراپرده پادشاه به سوخت، دليل كه پادشاه از دنيا رحلت كند. اگر بيند پادشاه از سراپرده بيرون آوردند، دليل هلاكت است. اگر بيند كه سراپرده پادشاه بگرفت وبرهوا برد، دليل كه پادشاه بزرگ در آن ديار آيد وملك از وي بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سراپرده درخواب بر پنج وجه است.
اول: سلطنت.
دوم: رياست.
سوم: ولايت.
چهارم: مهتري.
پنجم: سرهنگي و سرداري لشگر

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream