سرا

سرا
حضرت دانيال گويد:
اگر بيند در سراي بيگانه شد و هيچكس را نشناخت و در آنجا مردگان ديد، دليل كه آن سراي آخرت بود و وقت اجل وي رسيده بود، اگر بيند در آنجا شد و بيرون آمد، دليل كه بيمار شود و نزديك هلاك بود و شفا يابد. اگر در سراي معروف شد كه بنياد آن از گل بود، دليل كه روزي حلال يابد. اگر بيند بنياد سراي او از خشت پخته و گچ بود، دليل كه جوينده مال حرام است. اگر بيند از آن بيرون آمد، دليل كه از حرام توبه كند. اگر بيند در سرائي بزرگ و فراخ بود، دليل كه روزي بر وي فراخ شود. اگر سراي كوچكي و تنگ ديد، دليلش به خلاف اين بود.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي در خواب سراي بزرگ و فراخ بيند كه اندر آن سرا كوشك و ايوان ها است، دليل كه در سراي آخرت شرف و منزلت يابد. اگر بيند در سراي بشكست يا بسوخت، دليل كه خداوند سراي رامصيبت افتد. اگر بيند زمين سراي او بزرگ و فراخ شد، دليل كه به قدر آن فراخي او را روزي در دنيا فراخ شود. اگر برخلاف اين بيند، روزي بر وي تنگ شود. اگر بيند سراي او را مي كندند، دليل كه راه صلاح بر خود بندد و نماز و عبادت كم كند. اگر بيند سراي كهن را همي كند، در خيرات بر وي گشاده شود و خرم گردد. اگر بيند در سرائي نو و پاكيزه درون شد، دليل كه اگر توانگر است، مالش زياده شود و اگر درويش است، توانگر شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه ميان سراي نو شد، دليل كه او را دختري ياخواهري آيد و هم او گويد كه صفحه سراي، دليل كند بر پدر و مادر. اگر ديد صفه سراي او نو و پاكيزه است، دليل است بر تندرستي تن مادر و پدر.

جابرمغربي گويد:
اگر كسي ديد در سرائي بزرگ و پاكيزه و نو داخل شد و دانست كه آن سراي ملك او بود، دليل كه روزي بر وي فراخ و گشاد شود و عزت و جاه يابد و زن خوبروي خواهد و توانگر شود و ولايت يابد. اگر اين خواب را زني ديد، شوهر توانگر بخواهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سراي به خواب بر هشت وجه است.
اول: مرد را زن و زن را شوهر.
دوم: توانگري ثروتمندي.
سوم: ايمني.
چهارم: عيش خوش (زندگي خوش و مرفه).
پنجم: مال،
ششم: ولايت و فرمانروائي.
هفتم: عزت و سربلندي.
هشتم: امانت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream