سربريدن

Advertisements

سربريدن
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .
2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*