سرخوردن

Advertisements

سرخوردن
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از جايي سر مي خوريد ، نشانة آن است كه نامزد شما پيمان شكني مي كند و شما را به دام نوميدي مي اندازد .
2ـ اگر خواب ببينيد از شيب دامنة تپه اي پوشيده از علفهاي سبز سر مي خوريد ، علامت ان است كه وعده هاي فريبنده شما را به نابودي خواهد كشاند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*