سرخي

سرخي
بدان كه در خواب ديدن سرخي در دنيا كراهت است و رنج دل و غم و انديشه و زنان را خير و خرمي باشد و مردان را نيك نباشد. جابر مغربي گويد: سر او يل و پيراهن و كلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ ديد، دليل كه جنگ و فتنه و آشوب و خون ريختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بيداد كند به قدر سرخي جامه ها. اگر اين خواب درمسجد يا در صومعه و جاي نيك بيند، اين جمله كمتر از آن بود كه گفتيم.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*