سرطان

سرطان

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بيمار مبتلا به سرطان با موفقيت معالجه مي شود ، نشانة آن است كه وضع زندگي فقيرانة شما متحول مي گردد و پيشرفت چشمگيري به سوي ثروتمند شدن خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد شخصي به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است كه يكي از نزديكان شما دچار بيماري خواهد شد ، اما اگر تجار چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه در كارهاي خود با كسادي روبرو خواهند شد .

3ـ ديدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است كه عشق به سردي مبدل مي شود و كارها با كسادي و خرابي توأم مي شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار مي گيرد

. .

One comment

  1. یه بنده خدایی

    اگه کسی ببینه که یکی از نزديکانمون میگه که مادرم سرطان داره معنی اش چی می شود ؟ لطفا پاسخ دهيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*