سرطان

Advertisements

سرطان

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بيمار مبتلا به سرطان با موفقيت معالجه مي شود ، نشانة آن است كه وضع زندگي فقيرانة شما متحول مي گردد و پيشرفت چشمگيري به سوي ثروتمند شدن خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد شخصي به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است كه يكي از نزديكان شما دچار بيماري خواهد شد ، اما اگر تجار چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه در كارهاي خود با كسادي روبرو خواهند شد .

3ـ ديدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است كه عشق به سردي مبدل مي شود و كارها با كسادي و خرابي توأم مي شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار مي گيرد

Sponsored Links

One comment

  1. یه بنده خدایی

    اگه کسی ببینه که یکی از نزديکانمون میگه که مادرم سرطان داره معنی اش چی می شود ؟ لطفا پاسخ دهيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*