سرما خوردگي

سرما خوردگي
حضرت دانيال گويد:
آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد و اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم بدهد. اگر بيمار بود، شفا يابد.

محمد بن سيرين گويد:
آب بيني در خواب فرزند بود، ليكن اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد. اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد. اگر بيند كه آب بيني بر زن خويش افتاد، دليل كند كه زن او آبستن گردد، وليكن فرزند را بيفكند و اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد. اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند، و اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.محمد بين سيرين گويد: اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود. اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد و اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream