سپر

سپر
اگر كسي بيند سپر در دست داشت با سلاح ديگر، دليل كه كسي او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائي كه به وي خواهد رسيد. اگر بيند كه جز سپر هيچ سلاح ديگر نداشت. دليل بود كه او مردي بافرهنگ باشد كه دوستان و برادران رااز آفات كارهاي مكروه نگاهدارد به قدر بزرگي سپر.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند بر گردن سپر دارد، دليل كه او قوت و ايمني بود از دشمن. اگر بيند كه سپر او بر زمين نهاده است، دليل كه او را با مردي فاضل صحبت افتد او را خير و منفعت رسد. اگر بيند كه سپر او ريسمان است، دليل كه او رااز جماعتي منفعت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سپر در خواب بر پنج وجه است.
اول: برادر.
دوم: يارودوست.
سوم: قوت ونيرومندي.
چهارم: ايمني.
پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگي سپر.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
داشتن سپر در خواب خوب است و نشاني است از ايمني و فراغت و آسودگي خيال و نبودن دغدغه و تشويش. به هر حالتي که در خواب سپر داشته باشيد خوب است مگر آن که شکسته يا سوراخ و يا معوج باشد. در دست داشتن سپر امنيت خاطر و دور بودن از حوادث و بلا و گزندهاي جسمي و مالي تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد سپري معوج يا شکسته در دست داريد و به وجود آن نيازمند هستيد و احتمال حمله دشمن وجود داشته باشد خوب نيست و نشان آن است که آسيب پذيري داريد و به وقت احتياج حمايت و کمک نمي شنويد. چنانچه در خواب ببينيد که کسي به شما حمله کرده و شما چيزي را سپر قرار داديد خوب است و خواب شما مي گويد از حادثه اي مصون مي مانيد. معبران سپر را برادر تعبير کرده اند. در اين صورت اگر کسي به شما سپر داد يا سپري تهيه کرديد نشان آن است که از جانب برادر خود حمايت مي شويد و محبت مي بينيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream