شاه بلوط

شاه بلوط

اگر در خواب ديد كه شاه بلوط داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. جابرمغربي گويد: اگر ديد كه شاه بلوط مي خورد، دليل كه غمگين گرد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*