شاه توت

Advertisements

شاه توت
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالي است و خوردن آن نشانة زيان مالي است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*