شبنم

شبنم
2ـ اگر خواب ببينيد شبنمي زير نور آفتاب ميان علفها برق مي زند ، علامت آن است كه به افتخار و ثروت بسياري دست خواهيد يافت . اگر هنوز ازدواج نكرده باشيد با شخص ثروتمندي ازدواج خواهيد كرد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*