شب بازي

شب بازي
محمدبن سيرين گويد: ديدن شب بازي به خواب، دليل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ اگر بيند شب بازي كرد، دليل كه به باطل فريفته شود. اگر بيند شب بازي كرد با بربط و ناي، دليل غم و انديشه بود

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*