شرارهء آتش

شرارهء آتش
محمدبن سيرين گويد: شراره آتش در خواب، سخن بد باشد كه به وي رسد. اگر به قياس شراره آتش در وي مي افتاد، دليل كه جنگ و فتنه در آن موضع پديد آيد. اگر بيند كه شراره هاي آتش سخت بزرگ بودند، دليل بود كه عذاب خداي عزوجل بدو رسد، يا بدان موضع رسد. اگر بيند كه شراره آتش در ميان مردمان افتد، دليل كند كه مردمان آن موضع رابا يكديگر جنگ و خصومت افتد و آتش انداختن و بازي كردن به آتش سخن زشت گفتن بود. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه پاره آتش درخشنده در دست داشت، دليل كند كه به كار پادشاه مشغول شود. اگر بيند كه با آتش دود بود، دليل كه در آن كار او را بيم و ترس بود. اگر بيند كه آن آتش در دست وي فرو مرد، دليل كند كه درخدمت پادشاه مالي حرام به دست آورد. اگر بيند كه از آتش پاره مردم را همي داد، دليل كند كه از كردار وي مردمان را رنج و مضرت رسد و مردمان دشمن او شوند. اگر بيند كه چيزي از خوردني بر آتش همي پخت وي مي خورد، دليل كند كه سخنهاي خوش شنود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آتش در خواب بر بيست و پنج و جه بود. اول: فتنه. دوم: كارزار. سوم: فساد. چهارم: تعب. پنجم: خصومت. ششم: سخنهاي زشت. هفتم: منع از كام و مراد. هشتم: خشم پادشاه. نهم: عقوبت. دهم: نفاق. يازدهم: بيراهي. دوازدهم: علم و حكمت. سيزدهم: راه هدي. چهاردهم: مصيبت. پانزدهم: ترس و بيم. شانزدهم: سوختن. هفدهم: خدمت پادشاه. هجدهم: طاعون. نوزدهم: سرسام. بيستم: آبله. بيست و يكم: گشايش كارها. بيست و دون: فضيلت. بيست و سوم: مال حرام. بيست و چهارم: روزي. بيست و پنجم: منفعت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream