شرم

شرم
محمدبن سيرين گويد: شرم داشتن به خواب، دليل بر ايمان است. جابرمغربي گويد: شرم داشتن به خواب از كاري كه فساد دين در آن بود، دليل بر نقصان ايمان بود در كاري كه خير و صلاح بود، دليل است بر زيادي ايمان

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*