شعبده

Advertisements

شعبده
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوي ثروت و شادماني با تجربه هايي تلخ روبرو مي شويد .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*