شلغم

 

شلغم

 

ديدن شلغم به خواب، دليل است بر غم و اندوه. اگر بيند كه شلغم به كسي داد، دليل كه زحمتي به كسي رساند.
جابرمغربي گويد: ديدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بيند كه شلغم از خود دور كرد، دليل است كه از غم و غصه و اندوه و گرفتاري برهد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن شلغم در خواب چندان خوب نيست چه پخته باشد چه خام . شلغم را به عنوان غايت چيزهاي بد و دوست نداشتني و بي معني مثال مي زنند لذا در خواب هاي ما گوياي غم هائي هستند که نفرت و انزجار ديگران را بر مي انگيزانند. شلغم گرفتن از ديگران نشان آن است که دهنده شلغم براي شما ناراحتي فکري به وجود مي آورد و اگر در خواب شما به کسي شلغم بدهيد اين شما هستيد که او را مي آزاريد و مي رنجانيد. مشاهده کشت شلغم نيز تعبير خوشي ندارد و گوياي آن است که شاهد و ناظر اموري خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است كه آينده اي درخشان خواهيد داشت ، و از پيروزيهاي خود پيوسته سرمست خواهيد شد .
2ـ خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد .
3ـ سوا كردن و خريدن شلغم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهايي كه زندگي در اختيار شما خواهد گذاشت ، به خوبي استفاده خواهيد كرد و ثروتي براي خود گرد خواهيد آورد .
4ـ خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است  كه به اندوه و يأسي شديد دچار خواهيد شد .

5ـ اگر دختري خواب ببيند شلغم مي كارد ، علامت آن است كه دارايي قابل توجه اي به ارث خواهد برد ، و با مردي خوش قيافه ازدواج خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream