شلوار بند

Advertisements

شلوار بند

ديدن شلواربند، دليل بر عورت مرد كند. اگر بيند كه شلواربندي خوب داشت، دليل كه قضيب او سخت و محكم گردد. اگر كهنه بيند تاويلش به خلاف اين است.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*