شمار کردن

شمار کردن
اگر درخواب بيند با كسي شمار مي كرد، دليل كه در سختي افتد. جابرمغربي گويد: هر شمار كه آن آسان بود، محنت آن كمتر بود.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*