شمايل حضرت مسيح

شمايل حضرت مسيح

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شمايل حضرت مسيح (ع) در خواب ، نشانة اندوهي است كه ديگران را نيز دربر مي گيرد و نشانة رنج و سختي هاست كه شما بي هيچ شكايتي آنها را مي پذيريد .

2ـ اگر دختري در خواب ببيند كه شمايلي از حضرت مسيح (ع)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آميز خود ، نزد ديگران محبوبيت مي يابد و آيندة درخشاني به دست مي آورد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*