شکمو

Advertisements

شکمو

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد با فرد شكويي بر سر سفره غذا نشسته ايد ، نشانة آن است كه امتيازي به دست مي آوريد . اما گرداگرد شما را افرادي خودخواه فرا خواهند گرفت .
2ـ اگر خواب ببينيد فردي شكمو هستيد ، نشانة آن است كه به روان و جسم خود بسيار رسيدگي مي كند .

3ـ اگر زني خواب ببيند رضايت فرد شكمويي را جلب مي كند ، نشانة آن است كه شوهر او مردي ستمگر خواهد بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*