شکم

شکم

به تاويل معبران بر سه وجه بود.

حضرت دانيال گويد:
ديدن شكم از ظاهر و باطن، دليل بر مال بود.

محمدبن سيرين گويد:
دليل بر فرزندان بود.

ابراهيم كرماني گويد:
دليل بر خويشان. اگر بيند شكمش بزرگ شده بود، دليل مال بود. اگر كوچك بيند، دليل بر نقصان مال و فرزند بود. اگر بيند هر چه درشكم داشت بيرون آورد باز در شكم نهاد، دليل كه به مراد رسد.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه از شكم فرزند بيرون آمد، دليل كه ازنسل وي فرزندي ايد كه اهل بيت او را حشمت بيفزايد. اگر بر شكم خود موي بيند، وام دار گردد. اگر بيند از شكم خود موي بسترد، دليل وام را بگذارد. اگر بيند سوراخي در شكم داشت، دليل كه عيالان مال او را بخورند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن شكم در خواب بر چهاروجه بود.
اول: جاي علم (مرکز علم).
دوم: نظام (نظم وترتيب امور).
سوم: عيش (زندگي و معاش خوش).
چهارم: فرزندان.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب شكم خود را ببينيد ، نشانة آن است كه آرزوهاي بسيار داريد . اما بايد با دنياي آرزوهايتان واقعي تر برخورد كنيد و بجاي رويا پردازي ، دو چندان در زندگي كار كنيد . و از تفريح و تفنن بپرهيزيد .
2ـ اگر خواب ببينيد شكمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را ناديده مي گيرند و آزارتان مي دهند .
3ـ اگر خواب ببينيد شكمتان ورم كرده است ، نشانة آن است كه در آينده با سختي مواجه خواهيد شد ولي بر آنان غلبه خواهيد كرد و با تلاشهاي خود به راحتي خواهيد رسيد .
4ـ اگر خواب ببينيد خون از شكمتان جاري مي شود ، نشانة آن است كه حادثة وحشتناكي در خانواده تان رخ خواهد داد .
5ـ اگر در خواب شكم كودكي بيمار را ببينيد ، نشانة آن است كه نوعي بيماري واگير دار در كمينتان نشسته است .
6ـ ديدن شكمي بزرگ درخواب ، نشانة كسب ثروت و سعادت است .
7ـ ديدن شكمي چروكيده در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري و درد است .

8ـ اگر دختري خواب ببيند از ناحية شكم زخمي شده است ، نشانة آن است كه خطري او را تهديد مي كند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream