شکنجه

شکنجه

ابن سيرين گويد: شکنجه در خواب دليل خاري وبيچارگي بود اگر بيند آن کس کس ديگر را شکنجه مي کرد دليل که آن کس را در ميان مردم خوار کند
جابر گويد اگر پادشاه اورا شکنجه مي کرد دليل که از پادشاه به او مضرت رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ديديد کسي شما را شکنجه مي دهد مفهوم آن اين است که شما تسليم محض هستيد و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده ايد و او بر شما حاکم است که مي تواند شما را شکنجه دهد. اين پيش داوري ذهن شما است که همه اين ها را در يک صحنه _ شکنجه شدن – نشانتان مي دهد. ضمير نهفته شما مي خواهد بگويد زبون و ذليل و خوار شده ايد. کسي به شما تعدي مي کند و نمي توانيد از حق خود دفاع کنيد، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببينيد ناشناسي شما را شکنجه مي دهد يک بيگانه موجب خواري شما مي شود و اگر آشنائي اين کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزديکان خويش ضربه مي خوريد. شکنجه دادن ديگران نيز تسلط بر ديگران است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را شكنجه مي دهد ، علامت آن است كه در اثر توطئه هاي دوستان فريبكار ، متحمل اندوه و نوميدي خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد شما كسي را شكنجه مي دهيد ، نشانة آن است كه نقشه هايي كه براي به دست آوردن ثروتي ريخته ايد ، نقش بر آب خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد از شكنجه شدن ديگران جلوگيري كنيد ، علامت آن است كه پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهيد رسيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream