صحبت

صحبت
اگر درخواب ديد كه صحبت با مردي پارسا داشت، دليل است كه زندگاني او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت، دليل بر فساد كار او است. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه با پادشاه صحبت داشت، دليل است كه منفعت از پادشاه يابد. اگر بيند كه را عالم صحبت داشت، دليل است كه علم و دانش آموزد. اگر درخواب بيند كه باكافري صحبت داشت، توبه بايد كرد. اگر بيند كه با زني پير صحبت داشت، دليل است كه دل به دنيا بسته باشد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*