صورت

صورت
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه صورت او به صورت ديگر مبدل شد، دليل چنان بود كه ديده باشد. اگر ديد كه به صورت خود بازگشت، دليل است كه به حق تعالي بازگردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر درخواب صورت خود را واژگون بيند، دليل كه همه مردم روي از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تغيير و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر كسى است كه از خدا روگردانده و دروغ مى گويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
صورت
رنگ پريده : بيماري
ظريف : آرزوهايتان بر آورده خواهد شد
زشت : غم و غصه
پودر زده شده : براي خانمها نشانه از خوش يمني دارد و براي آقايان نشانه شرمساري و تحقير است
صورتي زيبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگي طولاني با نشاط
شستن آن : پشيماني از يک عملي که انجام داده ايد
صورت پوشانده شده : خبرهاي نا خوشايند

تام چت ويندو مي گويد:
اگر در خواب بيند دو چهره دارد منافق است
اگر در خواب بيند دو چهره خوب و تميز دارد در ميان مردم واسطه مي شود
گر در خواب بيند دو چهره دارد که يکي خندان و ديگري گريان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاري ندارند

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن صورتي زيبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است كه با محافظه كاري در پي كسب لذت هستيد .
2ـ ديدن صورتي زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زيانبار و نامطلوب است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream