ص

صيني آلات

صيني آلات
ابراهيم كرماني گويد: ديدن صيني آلات به خواب، دليل بر زني خادمه است. محمدبن سيرين گويد: ديدن صيني آلات، دليل است بر زني حوائج دار، اگر بيند كه آلت صيني داشت، دليل است بر كنيزك حوائج دار. اگر ديد كه الات صيني خريد، دليل است كه كنيزك بخرد. اگر بيند كه آلت صيني بشكست، دليل است كه كنيزك يا خادم بميرد يا بگريزد. بعضي گويند: زنش بميرد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صيني آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: كنيزك. سوم: منفعت از زنان

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Check Also

Close
Close