ضعيفي

ضعيفي
اگر كسي درخواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و بزرگي بود. اگر بيند چشم او ضعيف شد، دليل كه دختر يا زن او بميرد. اگر در خواب بيند، بيني او ضعيف گشته بود. دليل كه جاهش كم شود. اگر دهن خود را ضعيف بيند، دليل كه روزي بر وي تنگ شود. اگر بيند گردنش ضعيف بود، دليل كه امانت مردم در گردن او باشد. اگر دوش خود را ضعيف بيند، دليل كه زنش رنجور شود. اگر بازوي خود را ضعيف بيند، دليل كه زنش رنجور شود يا حال برادر يا فرزندش بد شود. اگر ساعد خود را ضعيف بيند، دليل كه حال دخترش ضعيف شود. اگر سينه خود را ضعيف بيند، دليل كه راه سخاوت بگذارد. اگر شكم خود را ضعيف بيند، دليل كه پناه او ضعيف بود. اگر دل خود را ضعيف بيند، دليل كه تدبير و راي او گم شود. اگر سرين را ضعيف بيند، دليل كه حال مهتري از خويشان او ضعيف گردد. اگر همه تن خود را ضعيف بيند، دليل كه غمگين و مستمند شود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream