طبق

طبق

محمدبن سيرين گويد:
ديدن طبق درخواب، دليل بر خادمي است كه به وقت كار سازد. اگر بيند كه طبقي بزرگ داشت، دليل كه خادمي نيكو پيدا كند. اگر بيند كه طبق از وي ضايع شد، دليل كه خدمتكار از وي جدا شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند طبق او در آتش افتد، دليل كه خادم يا كنيزك او به علت طاعون گرفتار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن طبق در خواب بر چهار وجه است.
اول: خادم مجلس.
دوم: كنيزك.
سوم: هدايت.
چهارم:سود و فائده.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران کهن طبق را نادم و کنيز و برده تعبير کرده اند و درباره طبق چيزهايي در همين زمينه نوشته اند ولي چون اولا طبق در زندگي امروز، مورد مصرف آن چناني ندارد و ضمنا مسله داشتن کنيز و غلام و برده منتفي است تعابير معبران گذشته را معتبر تلقي نمي کنيم يا قابل اطلاق نمي دانيم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست از حوادث و اشخاصي که با آنها برخورد مي کنيم و رو به رو مي شويم. اگر در خواب ببينيم که روي طبق چيزي نهاده اند و براي ما مي آورند بسيار خوب است چون خواب ما مي گويد توقع و انتظاري که داريم برآورده مي شود. اگر کسي که طبق را مي آورد آشنا باشد يک دوست جوابگوي توقعات ما خواهد بود و اگر بيگانه باشد از حوادثي که اتفاق مي افتد بهره مي گيريم. طبق خالي همان طور که گفتيم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده. اگر طبقي پر کرديم و براي کسي برديم ما به انتظار او جواب مي دهيم و اين مشروط است به اين که درون طبق چه نهاده باشيم. اگر در طبق آئينه چراغ باشد، آن طور که سابق براي عروس به خانه داماد مي بردند طبعا مبارک و ميمون است و ماخدمتي در خور و شايسته انجام مي دهيم ولي اگر يک طبق شلغم يا خاکستر ببريم بديهي است که نيکو نيست و ما او را غمگين و رنجور مي کنيم. اين براي مثال نوشته شد چرا که چيزهاي خوب و بد زيادند. طبق شکسته نشان بر نيامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال ديگري چون غالبا به بيننده خواب برمي گردد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream