طحال

Advertisements

طحال
محمد بن سيرين گويد: طحال درخواب ديدن، مال و شادي بود، از بهر قوام تن به اوست. اگر بيند كه طحال استر داشت، دليل كند كه در آن سال او را مال بدست آيد. اگر بيند كه طحال گوسفند داشت، دليل بود كه وي را از مردي بزرگوار مال حاصل آيد يا از مردي غريب. اگر بيند طحال داشت، دليل به قدر آن از زمين مال يابد و خرم و شادمان شود و طحال هر جانوري كه گوشت او حلال است، دليل بر مال حلال نمايد و هر جانوري كه گوشت او حرام باشد، دليل بر مال حرام كند كه مال يابد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*