طلسم

طلسم

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد با خود طلسمي حمل مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي و دلپذير پيدا خواهيد كرد ، و از محبت مردي ثروتمند بهره خواهيد برد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او طلسمي مي دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهايي كه دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسيد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*