طناب

طناب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: طناب در خواب کاري است که مي کنيد، رشته اي است که در دست داريد و پيوندي است که شما را به ديگر افراد جامعه ارتباط مي دهد. اگر در خواب ببينيد که مثلا به خواهش همسرتان طنابي در حياط خانه مي بنديد که رخت هاي شسته را روي آن بگسترانند بين شما و همسرتان و ساير افراد خانواده پيوندي استوار مي شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولاني. البته اين طول و استحکام نسبي است نه ميزاني که با وجب اندازه گيري شود. اگر ديديد طنابي هست و شما را به آن آويخته اند و از زمين پاي شما بلند مي شود شان و مقام و مرتبه شما بالا مي رود و ارتقا مي يابيد ، محبوب مي شويد. غالبا کساني که طناب در خواب مي بينند در همين دو زمينه است. يا گستردن لباس يا دار زدن که اغلب متوحش مي گردند ولي دار زدن جاي تشويش ندارد. حال اگر در همان حال ديديد که طناب دار پاره شد و شما افتاديد و سقوط کرديد خوب نيست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعي. مسئله مرگ با دار در اين نوع خواب ها مطرح نمي شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار مي گيرد چه روح ما براي نشان دادن فراز و فرود وسيله اي مي جويد و دار را برمي گزيند. اگر از طناب پايين بياييد باز تنزل شان است. اگر ببينيد که دست هاي شما را با طناب بسته اند کاري پيش مي آيد که نمي توانيد انجام دهيد و در واقع وا مي مانيد و اگر طناب به پاي شما بسته بود به جايي بايد برويد که نمي توانيد. اگر ديديد طنابي به گردن شما بسته اند و سر طرف ديگر طناب افتاده به زمين يا ديده نمي شود ديني به گردن شما هست که ادا نکرده ايد. اگر ديديد طناب بلندي هست و شما آن را گسيخته و پاره کرديد عهد شکني مي کنيد و اگر طناب متعلق به کسي باشد رابطه خود را با او مي بريد و قطع مي نماييد. اگر ديديد طناب مي بافيد پيمان مي بنديد يا نذر مي کنيد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
طناب : تمايلاتي که به تحقق رساندنشان مشکل است ، خطر
بالا رفتن از يک طناب : به بيراهه ميرويد
گره زدن آن : شما به کسي آزار خواهيد رساند

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن طناب در خواب ، نشانة آن است كه امور عاشقانه شما را دچار سردرگمي و پيچيدگي هايي خواهد كرد
2ـ اگر خواب ببينيد از طنابي بالا مي رويد ، نشانة آن است كه از گزند دشمنان جان سالم به در مي بريد .
3ـ اگر خواب ببينيد از طنابي پايين مي آييد ، نشانة آن است كه در اميدبخش ترين لحظات زندگي با نوميدي روبرو خواهيد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد دست و پاي شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است كه برخلاف اراده خود تسليم عشق خواهيد شد .
5ـ پاره كردن طناب در خواب ، نشانة آن است كه بر خصومت و هم چشمي ديگران غلبه خواهيد كرد .
6ـ اگر خواب ببينيد با طناب اسبها را به جايي مي بنديد ، علامت آن است كه با قدرتي كه به دست مي آوريد قادر خواهيد شد بر اطرافيان چيرگي بيابيد .
7ـ اگر خواب ببينيد از روي طنابي راه مي رويد ، نشانة ان است كه دست به كاري پرمخاطره خواهيد زد ، اما با كمال تعجب در اين كار توفيق مي يابيد .
8ـ اگر خواب ببينيد ديگران از روي طناب راه مي روند ، نشانة آن است كه از كارها و اقدامات ديگران سود خواهيد برد .
9ـ اگر خواب ببينيد با بچه ها از روي طناب مي پريد ، نشانة آن است كه با خودخواهي فكر مي كنيد وظايف بچه ها مطابق وظايفي است كه بزرگترها دارند .
10ـ اگر خواب ببينيد طنابي را با پاي خود مي گيريد ، نشانة آن است كه تحت تأثير واقعه اي شادي آفرين به فردي خيرخواه مبدل مي شويد .

11ـ اگر خواب ببينيد طنابي از پنجرة طبقة بالاي خانة شما با سمت مردم پرتاب مي شود ، علامت آن است كه بر خلاف ميل دوستانتان به كاري ديگر دست مي زنيد و از منفعتي بهره مند مي شويد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه از خوش گذراني و تفريحاتي لذت خواهد برد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream