طيلسان

طيلسان

ردائي که قاضيان وخطيبان وعربها بر دوش اندازند

محمدبن سيرين گويد:
ديدن طيلسان، دليل جاه و بزرگي است. اگر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت، دليل است كه با خلق سخاوت كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه طيلسان او بسوخت، دليل كه از او عزيزي بميرد. اگر بيند كه طيلسان او جون طيلسان پادشاه شد، دليل مصيبت بود.

حضرت دانيال گويد:
ديدن طيلسان به خواب، دليل امانت است و قوت دين. اگر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت، دليل كه ديدنش قوت بود و توفيق يابد در امانت گذاردن. اگر طيلسان چركين بيند، تاويل به خلاف اين است و ديدن طيلسان، دليل فرزند است. اگر طيلسان خود را سفيد بيند، دليل بر فرزند مصلح كند. اگر سرخ بيند، دليل كه فرزندش معاشر بود. اگر سياه بود و بيننده عالم است، فرزند او قاضي يا خطيب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن طيلسان در خواب بر ده وجه است.
اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندي).
دوم: جاه و منزلت.
سوم: ولايت وفرمان روائي.
چهارم: فرزند.
پنجم: دولت وکامراني.
ششم: بزرگي و بزرگواري.
هفتم: مال.
هشتم: علم.
نهم: دين.

دهم: شمشير

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream