ظرف

Advertisements

ظرف

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول خريد و فروش ظروف هستيد ، علامت آن است كه سعادتمند خواهيد شد . اما اگر به علتي ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتي كوتاه به شما رو خواهد كرد .
2ـ ديدن قفسه هايي پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجي موفق است .
3ـ ديدن ظروف در خواب ، علامت كاميابي و سعادت است . ديدن ظروف خاك گرفته ، علامت آينده اي نامطلوب است .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*