عالم

Advertisements

عالم
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است بر زبان مردم افتد به بدي. اگر عالم بود، علم او زياده گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه مردم را علم مي گفت و بيننده عالم نبود، به حيله مردم آن ديار را مسخر خود گرداند. اگر بيننده عالم بود، جاه و بزرگي يابد، اگر بيننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دليل است از مردم رشوه ستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيننده اين خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود.
اول: بزرگي وبزرگواري.
دوم: عزت واحترام .
سوم: قبول مردم (مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن).
چهارم: ولايت وفرمانروايي يافتن

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*