عذر خواهي

Advertisements

عذر خواهي

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد براي گناهي كه اصلا مرتكب نشده ايد از كسي عذرخواهي مي كنيد ، نشانة آن است كه در كارهاي خود با دردسري مواجه مي شويد ، اما سرانجام معلوم مي شود اين دردسر به پيشرفت شما كمك شايان توجه اي كرده است .
2ـ اگر خواب ببينيد براي خطايي كه مرتكب شده ايد از كسي عذر مي خواهيد ، علامت آن است كه با دست پاچگي كارهاي خود را انجام مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي از شما عذرخواهي مي كند ، علامت آن است كه بعد از بداقبالي به خوشبختي دست مي يابيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*