عزا

Advertisements

عزا

لوک اويتنهاو مي گويد :
عزا : آينده اي خوش

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد عزادار كودكي هستيد ، نشانة آن است كه نقشه هايي كه براي زندگي خود كشيده ايد با سرعت به شكست مي انجامد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي خويشاوندي عزاداري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در آينده پيشرفتي اندك خواهيد داشت و ايده هاي شما كه به خوبي انديشيده شده ، به ثمر نخواهد رسيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*