عزرائيل

عزرائيل
ابن سيرين گويد :
اگر کسي ملک الموت را به خواب بيند چنانکه در آسمان او را بيند و خودش را در زمين دليل که هر کاري دارد از آن معزول گردد واگر عزرائيل را در زمين نزديک خويش بيند دليل بر اينکه اجلش نزديک است اگر ملک الموت را شادمان بيند دليل که شهيد گردد اگر بيند که با عزرائيل کشتي گرفت و او را نينداخت دليل که زود از دنيا رود و توبه بايد نمايد و اگر بيند ملک الموت را بينداخت دليل که بيمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا يابد

جابرمغربي گويد :
اگر عزرائيل را شادمان بيند دليل که زندگي او دراز گردد اگر بيند که عزرائيل به او سلام کرد دليل که عجلش نزديک است و پايان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بيند عزرائيل بر وي با خشم نگاه کرد دليل که حال وي پر مخاطره باشد اگر بيند که عزرائيل او را چيزي شيرين داد دليل بر اينکه جان کندن برايش آسان شود اگر بيند که به او چيزي تلخ داد دليل که جان کندن بر او سخت گردد اگر بيند که عزرائيل او را وعده ومژده نيکو داد دليل که تعبيرش همان باشد اگر بيند که او را خبر دادند که عزرائيل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دليل که او را با پادشاه با هيبت کار افتد اگر بيند که عزرائيل را کشت دليل که دشمن خلق گردد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream