عصاري

Advertisements

عصاري
اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر شود به نيكي.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*