عصا

عصا

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دليل است كه به مراد رسد. اگر ديد كه عصاي او كوتاه شد، دليل نامرادي است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردي بزرگ. سوم: قوت دركارها
منوچهر مطيعي تهراني گويد: عصا هم کمک و ياوري از جانب ديگران است و هم توانائي و قدرت در انجام کارها از جهت خود بيننده خواب. چنان چه در خواب ببينيد عصائي در دست داريد يا به شما کمک مي شود يا خودتان توانائي انجام کارهائي را در پيش داريد با قدرت کامل مي يابيد. اگر در خواب ببينيد عصائي داشته ايد و آن را گم کرده ايد خوب نيست.و اگر عصائي بيابيد که قبلا نداشته ايد فرصت خوبي به دستتان مي افتد که غير منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بيدار است که به شما روي مي آورد. اگر در خواب ببينيد که کسي عصاي شما را دزديده به شما خيانت مي شود. داشتن دو عصا نيز در خواب خوب نيست چون گوياي ترديد و سرگرداني است.
لوک اويتنهاو مي گويد :
عصا – چوبدستي – : زجر و عذاب
عصاي جادويي : شما با اتفاقات عجيب و غريب روبرو خواهيد شد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن عصا در خواب ، علامت آن است كه با بي دقتي قراردادي را امضاء مي كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد هنگام پياده روي از عصا استفاده مي كنيد ، علامت آن است كه تحت تسلط حرفهاي ديگران زندگي خود را اداره خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد از عصايي تعريف مي كنيد ، علامت آن است كه منافع خود را به دست ديگران مي سپاريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream