عضله

Advertisements

عضله

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد عضلاتي برجسته و قوي داريد ، نشانة آن است كه برخوردهاي شديدي با دشمنان خود خواهيد داشت و سرانجام بر آنان غلبه مي يابيد و موفق مي شويد براي خود ثروتي گرد مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد عضلاتي كوچك و ضعيف داريد ، علامت آن است كه از پس زندگي به درستي بر نخواهيد آمد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه زندگي سخت و پرمشقتي در پيش رو خواهد داشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*