عطاري کردن

Advertisements

عطاري کردن
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن گويند، اگر بيند كه با عطار دوست و آشنا شد، دليل است كه مردم در سخاوت نام او برند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*